Nákup po telefonu

Dispečerská app SmartDispatch

e-Shop Radiostanic  » Dispečerská app SmartDispatch

Dispečerská aplikace SmartDispatch v4.0 se představuje

Dispečerská aplikace Hytera SmartDispatch v4.0

Hytera představila novou v pořadí již čtvrtou verzi své dispečerské aplikace pro digitální radiostanice podle ETSI standardu DMR. SmartDispatch v4.0 je vyspělý dispečerský systém integrující rozsáhlou paletu funkcí do jednoho komplexního řešení, které podporuje efektivní řízení provozu podniků a organizací využívajících radiové sítě postavené digitální technologii Hytera. Upgrade je pro uživatele všech předchozích verzí k dispozici zcela bezplatně.

 

 

  Video prezentace dispečerské aplikace SmartDispatch

 

 

Nové funkce integrované v aplikaci SmartDispatch 4.0

 • Současná podpora OpenStreetMap a Google Maps

SmartDispatch podporuje Google Maps a Openstreet mapHlavní novou vlastností je možnost využití volně dostupných mapových podkladů OpenStreetMap v offline režimu. Součástí instalačního balíčku je nástroj pro stahování map ze serverů OpenStreetMap. Uživatel si pomocí tohoto nástroje zvolí zájmovou oblast a aplikace stáhne mapové podklady na lokální disk. Mapové podklady OpenStreetMap jsou pro území České republiky i Slovenska velmi kvalitní a pravidelně aktualizované širokou komunitou uživatelů. Kromě OpenStreetMap nabízí SmartDispatch v poslední verzi možnost využít v offline režimu i mapové podklady GoogleMap. V tomto případě je ale třeba placená licence. Podpora online Google map je samozřejmě stále k dispozici jako u předchozích verzí. Mezi podporovanými mapovými podklady lze přepínat za běhu aplikace.

 • Telemetrie

Dalším podstatnou novinkou, kterou nyní SmartDispatch podporuje je telemetrie. Dispečerská aplikace umožňuje monitorovat vstupy vozidlových a přenosných radiostanic, na které mohou být připojeny přes konektor příslušenství různá čidla a senzory. Přes výstupu je možné realizovat řídící funkce a ovládat připojená zařízení.

 • Dálková konfigurace OTAP

Velmi praktická je nově podporovaná funkce OTAP, která umožňuje dálkově upravit konfiguraci některých parametrů do systému připojených radiostanic.Dálkově lze měnit ID, barevný kód, časový slot, frekvence a další parametry. Důležité je rovněž zdůraznit, že nová verze dispečerského systému SmartDispatch je již plně lokalizována do češtiny.

 

Dispečerská aplikace SmartDispatch v4.0 klíčové vlastnosti

 • Všechny typy hovorů

Dispečerský systém podporuje všechny typy hovorů, které vyplývají z provozu dispečerských center včetně skupinových, privátních a všeobecných hovorů. Každé dispečerské pracoviště může obsloužit až 32 hovorových kanálů. Prostřednictvím těchto hovorových kanálů lze odbavit a řídit všechny typy hovorů a  snadno je ovládat přes přehledné uživatelské rozhraní.

Řízení hovorů v aplikaci SmartDispatch

 • Podpora několika mapových nástrojů

SmartDispatch podporuje několik mapových nástrojů, které nabízí různé možnosti a uživatel si je může zvolit podle svých potřeb. Tyto mapové nástroje podporu online mapy jakou Google Map. Google Earth, OpenStreetMap  a offline mapy jako jsou MapInfo.

 • GPS sledování

Radiostanice vybavené GPS přijímačem jsou schopny jeho prostřednictvím získat informace o své poloze. Dispečerská aplikace může získat informace o poloze každé radiostanice na základě jednotlivého dotazu, nebo může spustit periodické sledování na základě nastavení kombinace parametrů čas a vzdálenost.

SD40

 • Sledování v reálném čase

Tato funkce umožňuje dispečerskému systému sledování jakékoliv radiostanice vybavené GPS přijímačem v reálném čase. Dispečer má možnost zobrazit si aktuální polohu nebo sledovanou trasu na mapě. Interval aktualizace pozice lze nastavit individuálně pro každé sledované zařízení zvlášť podle potřeby provozu a zatížení radiového kanálu. Celkový počet sledování, které mohou být současně aktivovány, závisí na možnostech mapového systému a dostupných systémových prostředcích.

 • Zobrazení zaznamenané polohy v čase a přehrávání trasy

Všechny zaznamenané polohy v dispečerském systému SmartDispatch jsou uloženy do databáze pro pozdější zobrazení a kontrolu. Dispečer si může nechat zobrazit polohu radiostanice nebo nechat přehrát zaznamenanou trasu v určitém časovém intervalu.

 • Regiony a geografické ohraničení

Uživatel si na mapě může definovat zájmové oblasti, kde se má předefinovaná skupina radiostanic pohybovat, nebo kam má být omezen přístup. Pokud je přednastavená podmínka porušena, kterýmkoliv z předefinovaných účastníků je upozorněn dispečer a volitelně lze také zaslat zprávu na přednastavené zařízení. Tato funkce může být využita například v průmyslu při kontrole vstupu zaměstnanců do zóny s nebezpečím výbuchu,kde musí mít přístroje certifikaci ATEX.

 • Sledování stavu v provozu / mimo provoz

Radiostanice zapojené do systému mohou být nastaveny k zasílaní stavu v provozu / mimo provoz své řídící stanici při svém zapnutí nebo vypnutí. To umožní aplikaci monitorovat stav všech zařízení zapojených do systému. Řídící stanice může také vyslat příkaz k ověření stavu.

 • Dálkový monitoring

V případě nouzové situace si může řídící stanice vyžádat na předem omezený čas spuštění funkce dálkového monitoringu, který aktivuje mikrofon a přepne radiostanici na vysílání. Tímto způsobem si může dispečerské centrum v ověřit situaci v okolí sledovaného zařízení.

 • Textové zprávy

Dispečerská aplikace Hytera SmartDispatch je vybavena možností pro odesílání a příjem standardních DMR textových zpráv. Textové zprávy lze zaslat jednotlivé radiostanici nebo celé skupině radiostanic, která je definována skupinovým ID. Uživatelské rozhraní pro příjem a odesílání zpráv je velmi jednoduché a připomíná grafické rozhraní chatových aplikací. Všechny zprávy se ukládají do databáze pro pozdější použití.Velkou výhodou je, že textové zprávy v digitální radiové síti lze poslat celé skupině uživatelů najednou.

Textové zprávy v aplikaci SmartDispatch

 • Nouzová volání

V případě aktivace nouzového volání spustí dispečerská aplikace nouzový poplach. Podle přednastaveného nouzového scénáře mohou být odeslány informace o poloze, které jsou dispečerovi zobrazeny na mapě. Řešení nouzového volání má v aplikaci pevně stanovený postup, aby bylo zajištěno převzetí řešení události konkrétním dispečerem a její vyřešení.

Řešení nouzového volání v aplikaci SmartDispatch

 • Záznam a přehrávání hovorů

Všechny příchozí i odchozí hovory jsou na nahrávány na SmartDispatch serveru. To zahrnuje všechny typy DMR hovorů a telefonní hovory. Dispečer si může hovor kdykoliv vyhledat a přehrát. Důležité hovory tak nejsou ztraceny. Hovory lze snadno vyhledávat na základě času a ID zařízení.

 • Výkazy a statistika

Dispečerská aplikace SmartDispatch podporuje tvorbu různých výkazů, které umožňují získat přehled o provozu radiové sítě a jednotlivých uživatelů. K dispozici jsou přehledy volání, provozních stavů, sledování polohy v čase atd.

 • Telefonní propojení

SmartDispatch podporuje standardní VoIP SIP protokol pro integraci s moderními VoIP telefonními ústřednami. Tato podpora umožňuje realizovat propojení mezi telefonní a radiovou sítí. Z radiostanice je tedy možné volat na telefon a obráceně. Dispečer může rovněž hovořit s telefonem prostřednictvím své dispečerské aplikace.

 • Audio linka

Tato funkce umožňuje uživatelům dispečerského systému SmartDispatch spojit různé hovorové skupiny, kanály, základnové stanice a systémy dohromady. Funkce umožňuje sestavit propojení mezi různými dispečerskými systémy bez ohledu na frekvence, nebo na to, zda jsou provozovány v analogovém nebo digitálním režimu. Po sestavení komunikační linky  mohou spolu komunikovat radiostanice na různých frekvenčních pásmech, provozované podle různých digitálních nebo analogových standardů. Všechna tato propojení lze snadno konfigurovat pomocí dispečerské aplikace SmartDispatch.

 • Interkom

Funkce interkom umožňuje vzájemnou komunikaci dispečerů. Dispečer si může zvolit, jestli chce hovořit pouze s jedním kolegou, nebo předat zprávu všem dispečerům v systému.

 • Emailová brána

Služba SmartDispatch server podporuje protokoly SMNMP a POP3 pro připojení k emailovým serverům.  To uživatelům umožňuje odesílat a přijímat emaily prostřednictvím svých radiostanic.

SmartDisp_Emaily

 • Připomenutí hovoru

Funkce připomenutí hovoru umožňuje zaslat zprávu uživateli, který je zaneprázdněn a nemůže hovořit s dispečerem, aby zavolal zpět.

 • Vizuální dispečink

Dispečer může přímo volit funkce pro radiostanice v systému výběrem ikony příslušného zařízení zobrazeného na mapě, může si také na mapě měřit vzdálenosti a případně i plochu zvolené oblasti, ukládat zobrazení s mapou. Uložené zobrazení je propojené s mapovými podklady, takže po opětovném přihlášení se otevře GPS rozhraní se vybranými mapovými podklady.

 • Vhodné pro geograficky rozsáhlé sítě

Jednotlivé prvky systému server, komunikační brány a klientské aplikace mohou být rozmístěny rozsáhlém území a propojeny pomocí počítačové sítě.

SmartDisp_Topology3

 • Převaděče součástí systému

Dispečerský systém umožňuje využívat převaděče jako součást systému. Přednastavené převaděče Hytera RD985 nebo RD965 se automaticky pomocí počítačové sítě připojí k bráně systému SmartDispatch a pracují jako dvoukanálové duplexní základnové stanice. Využití převaděčů redukuje nutnost budování samostatných základnových radiostanic pro přístup dispečerského systému do radiové sítě, rozšiřuje komunikační dosah a snižuje provozní náklady.

Aplikace SmartDispatch umožňuje ovládat převaděče Hytera

 

 • Import a export konfigurace pomocí dávkových souborů

Jestliže je třeba do systému doplnit velké množství terminálů nebo pracovních skupin, lze velmi efektivně využít možnost importu dat z dávkového souboru. Všechna potřebná data jsou nejdříve vložena do souboru ve formátu MS Excel a poté importována do dispečerského systému. Všechna data lze také obráceně exportovat do souboru.

 • Zálohování a obnova databáze

Dispečerská aplikace podporuje ruční i automatické zálohování databáze a obnovu dat. Zálohování databáze výrazně snižuje riziko případné ztráty dat v případě poškození poškození diskového systému nebo integrity dat. Automatické zálohování může probíhat v pravidelných intervalech.

 

Unikátní vlastnosti dispečerského systému SmartDispatch

 

 • Modularita a flexibilita

SmartDispatch není tvořen jednou aplikací, ale je to skupina komponent, které umožňují vystavět dispečerské systémy různých velikostí a topologií na základě potřeb zákazníka a zajištění požadovaného pokrytí radiové sítě. Může být konfigurován od nejmenšího systému s jednou základnovou stanicí až po velké multi-site systémy s celostátním pokrytím. Součástí systému jsou nástroje pro dálkovou konfiguraci a správu systému.

Příklad řešení dispečerské aplikace SmartDispatch pro jednoduchou radiovou síť s jedinou základnovou stanici

 

Jednoduchá varianta topologie radiové sítě s jednou základnovou stanicí

Komplexní řešení pro rozsáhlé radiové sítě s převaděči propojenými do multi-site.

 

Komplexní řešení pro rozsáhlé radiové sítě

 • Podpora několika mapových systémů

Uživatel systému má možnost zvolit si svůj preferovaný mapový systém podle svých specifických požadavků. V současné době je k dispozici podpora Google Maps, MapInfo, OpenStreetMap atd.

 • Různé možnosti nastavení přístupových práv uživatelů

Správce systému může definovat více úrovní pro řízení přístupových práv. Podle požadavků uživatele systému může mít nastavená úroveň přístup pouze ke zvoleným radiostanicím nebo skupinám radiostanic, nebo může mít nastaven přístup pouze k vybraným základnovým stanicím.

 • Podpora několika oddělených obrazovek

Dispečerská aplikace Hytera SmartDispatch podporuje rozdělení na několik pohledů, které mohou být umístěny na několik oddělených displejů. Dispečer tak má stále přehled o všech důležitých informacích, které mu systém poskytuje a nemusí přepínat různé pohledy během své práce.

 • Multi-jazyková podpora

Hytera SmartDispatch nabízí svým uživatelům multi-jazykovou podporu. Zvolený jazyk lze přepínat za běhu dispečerské aplikace bez nutnosti jejího ukončení a opětovného spuštění.